ปีงบประมาณ 2564


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน Sports Day - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 20 ต.ค. 2563 ถึง 21 ต.ค. 2563 50,000 41,054 82.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
18 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 25,740 23,512 91.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2564 - นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
- นางบุญทิม ฐิตวร
23 พ.ค. 2564 ถึง 23 พ.ค. 2564 4,920 4,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นายราชัย นาเจริญ 22 พ.ค. 2564 ถึง 22 พ.ค. 2564 56,830 56,830 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 21 พ.ค. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2564 21,053 21,052 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 96.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- น.ส.ภิธรา จิรเตชะนนท์
- น.ส.เกษร ยั่งยืน
11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids - นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ 6 มี.ค. 2564 ถึง 6 มี.ค. 2564 8,560 8,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 91.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น