ปีงบประมาณ 2563


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางกรกช เงินดี
28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 66,700 66,550 99.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร้จ - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
21 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 23,904 21,598 90.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 9 มิ.ย. 2563 ถึง 22 มิ.ย. 2563 99,141 99,141 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายราชัย นาเจริญ 27 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 200,000 187,294 93.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 25 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 99,440 99,440 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานบุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560 - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
23 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "การประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น 18 ต.ค. 2562 ถึง 20 ต.ค. 2562 58,200 58,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - นายราชัย นาเจริญ 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 2,880 2,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน - นางสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาววรรธนา นันตาเขียน
- นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Classroom Research Training for foreign Staff - นางสาวอรอุมา เสือนาค นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 20 ม.ค. 2563 ถึง 20 ม.ค. 2563 4,618 4,618 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
New Foreign Staff Orientation - นางสาวอรอุมา เสือนาค 22 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟต์ทีม - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 11,800 84.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 7,000 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยไมโครซอฟต์ทีม ครั้งที่ ๒" - นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 9,050 82.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกูเกิ้ลคลาสรูม ครั้งที่ ๒" - นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์ 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 6,350 57.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 29 ส.ค. 2563 ถึง 29 ส.ค. 2563 39,070 39,070 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น