ปีงบประมาณ 2563


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา - นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นายฉลอง แสนโคก
- ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - นางธิมาพร ปล่องทอง 21 ม.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2563 2,500 2,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 85,034 85,034 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
- ผศ.นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 78,610 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 8 มิ.ย. 2563 ถึง 8 มิ.ย. 2563 20,020 10,590 52.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 2 มี.ค. 2563 ถึง 5 มี.ค. 2563 364,000 364,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - อาจารย์ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 6 มี.ค. 2563 ถึง 6 มี.ค. 2563 8,660 8,660 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายเด่นชัย ปราบจันดี
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางกันด์ดา ประสพผล
18 ก.ย. 2563 ถึง 18 ก.ย. 2563 121,300 94,032 77.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
25 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 12,720 12,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - นายราชัย นาเจริญ 27 ก.ย. 2563 ถึง 27 ก.ย. 2563 200,000 187,294 93.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 25 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 99,440 99,440 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2562 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Activities&Homework; - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 21 ต.ค. 2562 ถึง 21 ก.พ. 2563 608,920 608,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 8,400 8,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 3 ส.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผ่านเกณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นายทรงกรด แก้วศรีนวล 18 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น