ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน sports day - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวนัตยา ทองคง
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561 60,000 59,599 99.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2562 - ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายศุภชัย สมนวล
- นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
- นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
- นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางอุษา รัตนพิทักษ์
11 ม.ค. 2562 ถึง 11 ม.ค. 2562 57,050 56,050 98.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
18 ม.ค. 2562 ถึง 18 ม.ค. 2562 40,000 39,886 99.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางพรพราว ทองจรูญ
1 มี.ค. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 36,634 36,634 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562 - ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
- อาจารย์ภาสำร ภักดิ์ศรีแพง
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางพรสุดา ลิยงค์
- นางสาวอมรรัตน์ สุขพานิช
- นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์
30 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562 21,600 16,200 75.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Program - ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นายมงคล พลเยี่ยม
- นายมนัส จอมปรุ
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
13 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 241,500 232,809 96.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นายรัฐพล กัลพล 17 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 335,800 335,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - นายรัฐพล กัลพล 25 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 320,700 264,349 82.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562 - นางสาวจันทิมา กิจดี 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562 12,500 10,940 87.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - นายฉลอง แสนโคก 17 พ.ค. 2562 ถึง 18 พ.ค. 2562 270,590 270,515 99.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ประจำปีการศึกษา 2562 - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 38,520 38,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นายกุลชาติ แสงทอง
8 ก.ค. 2562 ถึง 17 ส.ค. 2562 3,000 2,314 77.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2562 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร
- นางบุญทิม ฐิติวร นางกรกช เงินดี
15 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 22 ส.ค. 2562 50,000 45,584 91.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน - นายภัทราวุธ รักกลิ่น 28 ม.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562 76,240 76,000 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 - นายมนัส จอมปรุ 21 ก.พ. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562 200,000 200,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 21 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางกรกช เงินดี
9 ส.ค. 2562 ถึง 9 ส.ค. 2562 34,740 34,740 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง 1 ธ.ค. 2561 ถึง 2 ธ.ค. 2561 24,800 24,786 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง Global Literacy: teacher development, roles, and responsibilities of teachers for the future of the country" - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 16 ม.ค. 2562 ถึง 16 ม.ค. 2562 9,500 9,390 98.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข 3 ม.ค. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562 1,890 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 2 พ.ค. 2562 ถึง 3 พ.ค. 2562 72,360 72,360 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ของโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
- ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
- ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ
- อาจารย์พจนีย์ เถิงจ่าง
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ
- ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
- นายมาโนช โกมลวนิช
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- อาจารย์ชลดา ศรารัชต์
- อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
- ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
- นายชาติชาย มาลาพงษ์
- นางสาววาสิตา ยิ่งชัยภูม
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางพรสุดา ลิยงค์
11 มี.ค. 2562 ถึง 11 มี.ค. 2562 24,250 23,750 97.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ New Foreign Staff Orientation ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่สำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 16 ต.ค. 2561 ถึง 24 พ.ค. 2562 3,560 3,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Classroom Research Training for Foreign Staff - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 17 ต.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2562 9,580 9,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Foreign Staff Seminar 2019: Content and English Language Integrated Essential - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 9 พ.ค. 2562 ถึง 10 พ.ค. 2562 87,935 81,169 92.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
- ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
- ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- นายมาโนช โกมลวานิช
- ดร.จัทร์จรัส วัฒนะโชติ
- นางสาววิราวรรณ บุญช่วยแล้ว
- อาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- อาจารย์พจนีย์ เถิงจ่าง
- อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
- นายชาติชาย มาลาพงษ์
- นางสาววาสิตา ยิ่งชัยภูมิ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นางสาวปาลิดา จันทร์มล
- นางพรสุดา ลิยงค์
- อาจารย์ชลดา ศรารัชต์
14 มี.ค. 2562 ถึง 16 มี.ค. 2562 213,570 193,570 90.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
19 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562 199,785 194,490 97.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 11 ธ.ค. 2561 ถึง 15 มี.ค. 2562 13,000 6,080 46.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.ศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- น.ส.ศศิประภา ทองเงิน
- น.ส.คณิตา จูตะเสน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายรํฐพล กัลพล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางกาญจนา ประสพผล
- นาววิลาวัณย์ วิริยกิจจา
1 มิ.ย. 2562 ถึง 2 มิ.ย. 2562 157,510 152,150 96.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น