ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร โครงการ Classroom Research Training for Foreign Staff - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 17 ต.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2562 9,580 9,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 26 ต.ค. 2561 ถึง 26 ต.ค. 2561 9,960 9,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Big Cleanig Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 13 ต.ค. 2561 ถึง 13 ต.ค. 2561 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 3 - นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
24 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 79,670 77,010 96.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
4 ม.ค. 2562 ถึง 4 ม.ค. 2562 36,600 36,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
2 มี.ค. 2562 ถึง 2 มี.ค. 2562 9,410 8,210 87.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางชลดา ศรารัชต์
- ดร.พาวา พงษ์พันธ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวอรวรา บัวผา
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายนภนต์ จุสมใจ
4 ม.ค. 2562 ถึง 5 ม.ค. 2562 48,400 48,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Summer Camp for LIP - นายนภนต์ จุสมใจ 4 มี.ค. 2562 ถึง 8 มี.ค. 2562 374,680 374,680 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ครั้งที่ 9 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางพรสุดา ลิยงค์
- นายอนันต์ ขาวเป็นใย
7 พ.ค. 2562 ถึง 11 พ.ค. 2562 53,330 37,930 71.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 25 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 8 ก.พ. 2562 ถึง 8 ก.พ. 2562 86,540 86,540 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ก.ค. 2562 ถึง 18 ก.ค. 2562 220,550 220,550 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
1 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 85,060 30,600 35.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสุนทรภู่ - พิมพ์สุพร สุนทรินทร์และ ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น 1 มิ.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ 6 ก.ค. 2562 ถึง 7 ก.ค. 2562 46,200 46,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 16 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2562 25,350 25,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - น.ส.ธีรนันท์ ชูเชิด 6 ก.ค. 2562 ถึง 6 ก.ค. 2562 172,050 170,130 98.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - นายภัทราวุูธ รักกลิ่น 14 มี.ค. 2562 ถึง 3 เม.ย. 2562 193,180 190,000 98.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 22 ส.ค. 2562 50,000 45,584 91.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 - นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 27 พ.ค. 2562 ถึง 12 ก.ค. 2562 217,130 189,000 87.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นายฉลอง แสนโคก
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นายอัครวัฒน์ อาชีวะ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นางกาญจนา ประสพผล
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
19 ก.ย. 2562 ถึง 19 ก.ย. 2562 121,000 79,316 65.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 21 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ satit's Homework&Activites; - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 10 มิ.ย. 2562 ถึง 27 ก.ย. 2562 660,260 658,100 99.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 11 ต.ค. 2561 ถึง 19 ก.ย. 2562 9,450 7,500 79.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา - นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
- นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
21 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 291,060 291,060 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน 21 ม.ค. 2562 ถึง 12 ก.ค. 2562 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 34,775 34,775 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย และ อาจารย์อรวรรณ รักนาย 26 ก.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 13,000 13,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2562 - นายฉลอง แสนโคก 10 มิ.ย. 2562 ถึง 27 ก.ย. 2562 793,800 354,370 44.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสุธาสินี จันทรเฉิด 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 78,610 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม