ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการบริการวิชาการ Extra study 2/2018 - นายราชัย นาเจริญ 22 ต.ค. 2561 ถึง 21 ก.พ. 2562 493,570 449,000 90.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Study kids Summer 2019 - นางธวัลกร สกุลใจแก้ว 1 เม.ย. 2562 ถึง 3 พ.ค. 2562 2,601,190 2,601,190 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
15 มิ.ย. 2562 ถึง 16 มิ.ย. 2562 41,830 41,830 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์ "บูรณาการ STEM กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น" - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 3 ส.ค. 2562 ถึง 4 ส.ค. 2562 53,200 53,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 11 - นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
28 มี.ค. 2562 ถึง 1 เม.ย. 2562 397,660 363,668 91.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญี่ปุ่น) - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 10 ก.ค. 2562 ถึง 10 ก.ค. 2562 160,000 159,250 99.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน โครงการทุนอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 850,000 67,200 7.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 31 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 220,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 100,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 11 เม.ย. 2562 95,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ช่วงที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62) - นายศุภชัย สมนวล 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 20,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1เม.ย.-30 ก.ย. 62) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 เม.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 100,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 1 ก.พ. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562 1,003,200 735,180 73.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ก.พ. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562 415,802 415,802 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำล็อกเกอร์ห้องเรียน ชั้น ป.3 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 1 มี.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562 450,000 449,500 99.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงล้อเลื่อน - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561 60,000 60,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 21 : สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561 182,000 160,000 87.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน - น.ส.พัขรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” IEP Class Project P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 8,580 7,900 92.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class Project P.3 - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ
- Ms.Anastasia Shikunova
16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 21,720 15,030 69.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - Mrs.Suriyaporn, Miss Supranee Silaket 20 พ.ย. 2561 ถึง 20 พ.ย. 2561 53,095 53,095 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางาสาวปวลี เสมอวงษ์ นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล 13 พ.ย. 2561 ถึง 15 พ.ย. 2561 85,320 84,428 98.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2 - 1. Ms.Natkristha Intarakulchai
- 2. Ms.Naruemon Sangiam
29 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561 79,990 70,982 88.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 3 - นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
24 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 79,670 77,010 96.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 - นายมงคล พลเยี่ยม
- Mr.Anthony John
15 พ.ย. 2561 ถึง 15 พ.ย. 2561 17,770 16,216 91.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 91,320 87,805 96.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Suanthai Grade5 - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นายศุภชัย สมนวล
13 ธ.ค. 2561 ถึง 13 ธ.ค. 2561 68,400 68,190 99.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร - นายธราพงษ์ การกระโทก 23 พ.ย. 2561 ถึง 27 พ.ย. 2561 130,000 130,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 24 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 21,720 21,720 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Iep class project p.4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 15 พ.ย. 2561 ถึง 15 พ.ย. 2561 28,900 28,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- อ.ชลธิชา ภูริปาณิก
12 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 11,650 9,696 83.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Boy Scout and Girl Guide Camp - นายประวีณ สุทธิสง่า
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- นายมนัส จอมปรุ
- นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Ms. Enriqueta Villa
- Mr. Ting Fong Tsai
4 ม.ค. 2562 ถึง 6 ม.ค. 2562 58,430 55,210 94.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Jonathan David Clark
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
- นายประวีณ สุทธิสง่า
- Ms.Marites Careon
- Mr.Ting Fong Tsai
12 ม.ค. 2562 ถึง 13 ม.ค. 2562 78,000 70,076 89.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class Project P.1 - นายตะวัน ชนะอุดม 16 พ.ย. 2561 ถึง 16 พ.ย. 2561 24,850 24,350 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Loy Krathong - นายตะวัน ชนะอุดม 22 พ.ย. 2561 ถึง 22 พ.ย. 2561 48,400 34,756 71.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ - นายตะวัน ชนะอุดม 11 ม.ค. 2562 ถึง 11 ม.ค. 2562 99,600 99,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวิจิตรแพรพรรณสร้างสรรค์งานศิลป์ - นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด 26 ม.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2562 117,400 57,158 48.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 3 - นายบุญส่ง เห็นงาม
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวบุญศิริ ฉายวัฒนะ
30 ม.ค. 2562 ถึง 3 ก.พ. 2562 216,340 174,970 80.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 4 มี.ค. 2562 ถึง 7 มี.ค. 2562 356,235 321,000 90.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพฤกษาดาราศาสตร์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 5 ม.ค. 2562 ถึง 6 ม.ค. 2562 52,500 52,120 99.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 - นายเสกสัน จันทร์สม 25 ม.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2562 87,640 79,100 90.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP - นางชลดา ศรารัชต์ 27 ม.ค. 2562 ถึง 28 ม.ค. 2562 1,265,580 632,790 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai - นายมงคล พลเยี่ยม
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางอุษา รัตนพิทักษ์
20 ก.พ. 2562 ถึง 24 ก.พ. 2562 346,500 346,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
"Social Award" สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2562 - นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายอิทธิเดช น้อยไม้
- นายศุภชัย สมนวล
- นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายฉลอง แสนโคก
- นางทิพยาภา มานะสม
- นางสาวสาวิตรี เจาะสุนทร
- นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
- นางสาวอธิพร มากพูน
- นายปราโมทย์ อาจวิชัย
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
21 ม.ค. 2562 ถึง 24 ม.ค. 2562 3,000 2,820 94.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า 1 ก.พ. 2562 ถึง 1 ก.พ. 2562 1,700 1,685 99.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Overseas Field Trip P.3 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 17 ม.ค. 2562 ถึง 20 ม.ค. 2562 258,900 258,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ห้องสมุดเคลื่อนที่ - นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายธีรศักดิ์ โชตะนา
3 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2562 3,960 3,960 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr.Jonathan David Clark
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
16 ก.พ. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562 323,000 323,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at SPACE INSPIRIUM (Gistda), Grade 4 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง
6 ก.พ. 2562 ถึง 6 ก.พ. 2562 51,300 51,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นายบุญส่ง เห็นงาม
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
7 มี.ค. 2562 ถึง 8 มี.ค. 2562 112,100 111,240 99.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Overseas Field Trip : M.6 - นายตะวัน ชนะอุดม
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- Ms. Kelly Leigh Scannell
25 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 489,500 489,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - อ.รัฐพล กัลพล 3 พ.ย. 2561 ถึง 4 พ.ย. 2561 49,470 49,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM GO ABROAD - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางชลดา ศรารัชต์
26 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562 207,800 186,200 89.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 - นายประวีณ สุทธิสง่า
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- Mrs. Marites Carreon
- Mr. Ting Fong Tsai
4 มี.ค. 2562 ถึง 6 มี.ค. 2562 109,000 78,350 71.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Cubic Creative Camp - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางชลดา ศรารัชต์
- นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นางสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
25 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562 798,060 636,755 79.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Program - ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นายมงคล พลเยี่ยม
- นายมนัส จอมปรุ
- นายเสกสัน จันทร์สม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
13 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2562 241,500 232,809 96.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English day camp at KidZania Bangkok G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 9 ก.ค. 2562 ถึง 9 ก.ค. 2562 128,755 126,655 98.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 - นายภัทราวุธ รักกลิ่น 23 พ.ย. 2561 ถึง 24 พ.ย. 2561 67,600 65,000 96.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ก.ค. 2562 ถึง 18 ก.ค. 2562 220,550 220,550 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Funarium G.2 - Miss Natkristha Intarakulchai
- Mr.James Orrell
25 ก.ค. 2562 ถึง 25 ก.ค. 2562 72,130 68,730 95.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวปรียานุช ใจหาญ
- นายอุกฤษ นาฎแก้ว
- นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
- นางสาวชนากานต์ จินากูล
1 พ.ค. 2562 ถึง 15 พ.ค. 2562 85,060 30,600 35.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา 10 มิ.ย. 2562 ถึง 21 มิ.ย. 2562 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 29 พ.ย. 2561 ถึง 29 พ.ย. 2561 141,700 141,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Science and Mathematics - ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- ชมชื่น ศิริผันแก้ว
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- Ting Fong Tsai
- Gigie Andres Bacan
- Enriqueta Navarro Villa
- Gold Rowland Cherenna Obiesie
13 ส.ค. 2562 ถึง 16 ส.ค. 2562 50,000 27,000 54.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Waikhru ceremony - นายตะวัน ชนะอุดม 27 มิ.ย. 2562 ถึง 27 มิ.ย. 2562 44,500 43,700 98.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Activity - นายตะวัน ชนะอุดม 9 ส.ค. 2562 ถึง 9 ส.ค. 2562 49,500 46,943 94.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Kunming Nihao - นายภัทราวุูธ รักกลิ่น 14 มี.ค. 2562 ถึง 3 เม.ย. 2562 193,180 190,000 98.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Safari World Bangkok G.3 - นายปริญญา ผสมทรัพย์
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
22 ส.ค. 2562 ถึง 22 ส.ค. 2562 82,060 77,320 94.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 16 ส.ค. 2562 ถึง 16 ส.ค. 2562 11,210 10,075 89.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class Project P.5 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 2 ส.ค. 2562 ถึง 2 ส.ค. 2562 13,200 13,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Class project P.6 - นายมงคล พลเยี่ยม 30 ส.ค. 2562 ถึง 30 ส.ค. 2562 18,200 16,600 91.21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trip p.4 - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ส.ค. 2562 ถึง 30 ส.ค. 2562 6,580 6,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Excursion or Field Trip P.1 - นายตะวัน ชนะอุดม
- นางโมเว่น โปร่งอากาศ
23 ส.ค. 2562 ถึง 23 ส.ค. 2562 20,370 16,070 78.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สู่การแข่งขัน - นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น - อ.รัฐพล กัลพล 10 ส.ค. 2562 ถึง 11 ส.ค. 2562 64,475 63,931 99.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น - อ.รัฐพล กัลพล 7 ก.ย. 2562 ถึง 8 ก.ย. 2562 60,060 59,337 98.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น