ปีงบประมาณ 2560


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน วันขึ้นปีใหม่ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 22 ธ.ค. 2559 ถึง 22 ธ.ค. 2559 194,000 162,651 83.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Sports day - นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นายกุลชาติ แสงทอง
23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 60,000 59,950 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at Children's Discovery Museum Bangkok & Queen Sirikit Park - Miss Supinya Thaothong
- Mr. Kasin Pomkirdsang
7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 53,500 53,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - อาจารย์กุลชาติ แสงทอง
- อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
3 ก.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔.๐" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 มิ.ย. 2560 ถึง 4 มิ.ย. 2560 1,357,595 1,296,831 95.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร 19 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 276,805 276,805 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2560 - นางสาวจันทิมา กิจดี 18 พ.ค. 2560 ถึง 18 พ.ค. 2560 13,500 8,000 59.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ของฝ่ายกิจการนักเรียน - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 1 พ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 38,520 38,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 27 ก.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560 21,900 21,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 21 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 25,280 22,760 90.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำเสื้อสามารถ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 9,880 9,880 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร 18 มี.ค. 2560 ถึง 18 มี.ค. 2560 15,400 15,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถมศึกษาปีที่ 1 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 19 พ.ค. 2560 ถึง 19 พ.ค. 2560 29,200 29,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป.6 - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
6 มี.ค. 2560 ถึง 6 มี.ค. 2560 85,000 80,800 95.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Program - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 17 พ.ค. 2560 ถึง 23 พ.ค. 2560 245,000 202,936 82.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน School Anniversary Day - นายมนัส จอมปรุ นางสาวปณิชา บุญรัตน์ 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 100,000 28,000 28.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวพัชรา มานะศิลป์ 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 50,000 47,440 94.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 84,000 84,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
- นางกรกช เงินดี
10 ส.ค. 2560 ถึง 10 ส.ค. 2560 64,105 26,805 41.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนปีการศึกษา2560ระดับประถมศึกษา - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 23 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2560 68,400 68,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560 12,080 12,080 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ เรื่อง "Visualization Method in Mastering Mathmatical Concepts and Enhancing Problem Solving Skills" - อ.พจนีย์ เถิงจ่าง 18 พ.ย. 2559 ถึง 18 พ.ย. 2559 1,800 1,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Staff Seminar - นายเสกสัน จันทร์สม 2 พ.ค. 2560 ถึง 3 พ.ค. 2560 105,200 81,150 77.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงระบบ - นายเสกสัน จันทร์สม 3 เม.ย. 2560 ถึง 4 เม.ย. 2560 14,240 14,240 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ - นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง 19 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2560 29,200 29,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 29 พ.ย. 2559 ถึง 29 พ.ย. 2559 1,870 1,870 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560 12,080 12,080 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับทีมบริหาร" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 11 ต.ค. 2559 ถึง 12 ต.ค. 2559 138,025 138,025 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560 - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 13 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560 271,440 202,129 74.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 94.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 20 ก.ค. 2560 ถึง 20 ก.ค. 2560 4,000 3,560 89.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 2 - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 26 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 46,020 46,020 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับร่างหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 28 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 5,200 5,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร "การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 3" - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 22 พ.ค. 2560 ถึง 22 พ.ค. 2560 20,400 20,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารโครงการ วมว. เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต 18 มี.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2560 274,794 274,794 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 - ดร. ภคมน ทิพย์เนตร 23 มี.ค. 2560 ถึง 23 มี.ค. 2560 11,460 9,300 81.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 21 ก.ค. 2560 ถึง 23 ก.ค. 2560 296,050 295,950 99.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 2 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร 10 ต.ค. 2559 ถึง 10 ต.ค. 2559 18,460 18,460 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดรายวิชา ครั้งที่ 3 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 26 ธ.ค. 2559 ถึง 26 ธ.ค. 2559 5,460 5,460 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 4 - ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร 22 เม.ย. 2560 ถึง 22 เม.ย. 2560 17,700 17,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Staff Seminar - นายเสกสัน จันทร์สม 2 พ.ค. 2560 ถึง 3 พ.ค. 2560 105,200 81,150 77.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงระบบ - นายเสกสัน จันทร์สม 3 เม.ย. 2560 ถึง 4 เม.ย. 2560 14,240 14,240 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 ส.ค. 2560 ถึง 27 ส.ค. 2560 140,140 134,187 95.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น