ปีงบประมาณ 2559


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 4 : คิดค้น พัฒนาผลงานวิจัย/ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Best practice) และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ e-Book สื่อการสอนระดับปฐมวัย - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา - นาย อิทธิเดช น้อยไม้ 1 ต.ค. 2558 ถึง 15 ส.ค. 2559 1,000,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สร้างระบบการจัดการความรู้และพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านการสอน การทดลองและการทดสอบ English Camp for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 20 ธ.ค. 2558 ถึง 21 ธ.ค. 2558 350,000 314,820 89.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 93,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ - นางอภิญญา ชัยกุล 23 พ.ค. 2559 ถึง 23 พ.ค. 2559 5,000 4,865 97.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
16 พ.ย. 2558 ถึง 5 ก.พ. 2559 5,000 5,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
10 ต.ค. 2560 ถึง 10 ต.ค. 2560 18,460 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาของนักเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - น.ส.รัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ส.ค. 2559 ถึง 27 ส.ค. 2559 89,640 89,640 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Camp 2016 - Ms.Lennie V. Bacdayan 10 พ.ค. 2559 ถึง 18 พ.ค. 2559 212,160 173,205 81.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip and Class project for Primary 6 - Ms.Kronnika Purijitsin 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 17,500 17,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 9 : สร้างความโดดเด่นในด้านการรักษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมบนพื้นฐานการเป็นแบบอย่างดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - พชรมนณ์ หิงคานนท์ 29 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันสุนทรภู่ - นางพชรมนณ์ หิงคานนท์ 26 มิ.ย. 2558 ถึง 26 มิ.ย. 2558 10,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์
- นางศศิวิมล เตรียมศิลปานนท์
28 ธ.ค. 2558 ถึง 29 ม.ค. 2559 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 155,600 126,970 81.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันพ่อแห่งชาติ - นายธราพงษ์ การกระโทก 4 ธ.ค. 2558 ถึง 4 ธ.ค. 2558 52,700 49,448 93.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2559 - อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม 8 เม.ย. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2559 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน - นางสาวสุกาญดา คงสมรส 14 มี.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2559 95,000 95,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - นายศุภชัย สมนวล 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 47,350 47,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
็การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - นางสาววรธมน อามาตย์คง
- นางวันทนา บัวแก้ว
2 ก.ย. 2559 ถึง 2 ก.ย. 2559 6,200 6,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 23 มิ.ย. 2559 ถึง 23 มิ.ย. 2559 109,630 109,630 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่แห่งชาติ - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 11 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 45,000 45,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แห่เทียนจำนำพรรษา - นายธราพงษ์ การกระโทก 15 ก.ค. 2559 ถึง 15 ก.ค. 2559 113,500 113,500 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Mother's Day Project - นายเสกสัน จันทร์สม 11 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Science and Math National week - Mr.Antohy John
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
17 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 44,174 44,174 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการสอน และการบริหาร ตลาดนัด Application - ดำรัส อ่อนเฉวียง 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาะรบบรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 3,940 3,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำ e-Book สื่อการสอนระดับปฐมวัย - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล 22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
“แนะให้แนว” ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
15 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559 73,790 73,790 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ - นายชัชวาล พูลสวัสดิ์ 28 ก.พ. 2558 ถึง 28 ก.พ. 2559 27,900 20,700 74.19 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 11,580 11,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูง สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา การประชุมและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน - วิรัตน์ อุทาพรม 24 มี.ค. 2559 ถึง 26 มี.ค. 2559 65,790 60,075 91.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 28 เม.ย. 2559 ถึง 29 เม.ย. 2559 45,620 45,620 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔" และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครสวรรค์ - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 30 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2559 83,380 71,984 86.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Biodiversity camp - อ.สำเนา ยอดยิ่ง 20 ส.ค. 2559 ถึง 20 ส.ค. 2559 25,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น