ปีงบประมาณ 2559


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 2 : แสวงหาภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นายกุลชาติ แสงทอง
11 ก.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค “แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี 18 มิ.ย. 2559 ถึง 19 มิ.ย. 2559 4,520 4,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
14 ก.ค. 2559 ถึง 14 ก.ค. 2559 56,000 52,837 94.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการเทียบเคียง ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการสอบ GAT/PAT เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ - นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง 1 ก.ย. 2559 ถึง 1 ก.ย. 2559 21,620 21,620 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 11,580 11,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and school parent meeting - Ms. Lennie V. Bacdayan
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
26 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 31,710 21,601 68.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางการศึกษาของประเทศ IEP Library week 2015 - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 พ.ย. 2558 ถึง 20 พ.ย. 2558 33,500 27,371 81.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip ป.๓ - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 25 ส.ค. 2559 ถึง 25 ส.ค. 2559 12,480 7,800 62.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip, Grade 7 Fun learning at Dream World - Mr.Peter McCollum, Mr.Mars Mansaguiton 25 ก.พ. 2559 ถึง 25 ก.พ. 2559 15,260 15,260 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวบรวมกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 13 : ปรับระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัวสูงและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาะรบบรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 3,940 3,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงเแผนยุทธศาสตร์ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 3 ธ.ค. 2558 ถึง 17 ก.พ. 2559 95,450 89,185 93.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
หนังสือดีมีแบ่งปัน - นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
1 ส.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม