ปีงบประมาณ 2559


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์พร้อมมีกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีทักษะสากล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์" - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 21 พ.ย. 2558 ถึง 21 พ.ย. 2558 3,520 3,506 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 20 ธ.ค. 2558 ถึง 21 ธ.ค. 2558 350,000 314,820 89.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2558 - อาจารย์ศุภชัย สมนวล 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 49,500 49,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ(หัวหน้านักเรียน) - นางสาวนฤมล เสงี่ยม 18 ธ.ค. 2558 ถึง 18 ธ.ค. 2558 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันลอยกระทง ประจำปี 2558 - นายมนัส จอมปรุ 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 40,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันลอยกระทง ประจำปี 2558 - นายมนัส จอมปรุ 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 40,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2559 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร 5 มี.ค. 2559 ถึง 5 มี.ค. 2559 21,960 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - พชรมนณ์ หิงคานนท์ 29 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายลูกเสือสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 22,800 22,336 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 15 ธ.ค. 2558 ถึง 15 ธ.ค. 2558 39,600 39,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp - Miss Aonuma Suenark ,Mr. Forbes Goerge Smart, Mr.Fred Bilay 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 204,312 203,078 99.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village Pattaya Chonburi - Miss Natkristha Intarakulchai and Miss Kanisa Lamparsarn 11 พ.ย. 2558 ถึง 11 พ.ย. 2558 66,950 66,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day - Miss Natkristha Intarakulchai, Miss Waraporn Poonsawat, and Mr. John Morgan Zink 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Father's day celebration - นางสาวจรีวรรณ ชั้ยอารีย์เลิศ Mr. Fred Bilay 1 ธ.ค. 2558 ถึง 9 ธ.ค. 2558 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Web Application" - นางสาวสิริลักษณ์ แสงจันทรา 19 ธ.ค. 2558 ถึง 20 ธ.ค. 2558 53,240 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
18 พ.ย. 2558 ถึง 20 พ.ย. 2558 91,650 91,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at Children's Discovery Museum Bangkok & Queen Sirikit Park - Miss Supinya Thaothong, Mr. Kasin Pomkirdsang and Mr. Adam Boleslaw Adamiak 2 ก.พ. 2559 ถึง 2 ก.พ. 2559 52,152 52,152 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ “ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ ไชยวงศ์ 28 พ.ย. 2558 ถึง 29 พ.ย. 2558 10,840 10,840 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 155,600 126,970 81.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลอยกระทง - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 190,000 188,529 99.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 - นางจรรยา ชาญสมุทร 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2559 498,160 95,410 19.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการราชพฤกษ์สถาปนา พิบูลบำเพ็ญบูรพาสังสรรค์ - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 207,000 207,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 12 มี.ค. 2559 ถึง 13 มี.ค. 2559 358,880 189,020 52.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 10 ก.พ. 2559 ถึง 10 ก.พ. 2559 10,000 9,330 93.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.6 - นางจรรยา ชาญสมุทร 14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 417,600 237,600 56.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตรกรจิ๋ว - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 3 ธ.ค. 2558 ถึง 9 ธ.ค. 2558 5,000 4,996 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกีฬาและกรีฑาสี - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นางสาวปนัดดา จูเภาล์
26 ต.ค. 2558 ถึง 6 พ.ย. 2558 1,000,000 994,441 99.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Satit Music Festival 20 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี - นายรัฐกรณ์ อนันทนาธร 18 ม.ค. 2559 ถึง 29 ม.ค. 2559 5,000 4,140 82.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นางสาวฐานิกา จันทร 19 ก.พ. 2559 ถึง 19 ก.พ. 2559 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสาธิตเดินเพลิน - นายธนภูมิ ดีดิษฐ 21 ม.ค. 2559 ถึง 22 ม.ค. 2559 800 800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์
24 ก.พ. 2559 ถึง 24 ก.พ. 2559 280,500 280,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำเสื้อสามารถ เนื่้องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 15,300 15,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารของฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 1 พ.ย. 2558 ถึง 30 พ.ย. 2558 25,908 25,908 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 - นางสาวเกษกนก พงษ์นัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายเอกยศ มานะสม
- นางทิพยาภา มานะสม
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
5 ก.พ. 2559 ถึง 6 ก.พ. 2559 32,100 32,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประกวดโครงงานภาษาไทย - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 500 500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 93,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (LIP) - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 1 ธ.ค. 2558 ถึง 30 ธ.ค. 2558 24,603 24,603 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT SUCCESS for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 16 มิ.ย. 2559 ถึง 22 ก.ย. 2559 6,200 5,900 95.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นายกุลชาติ แสงทอง
24 ธ.ค. 2558 ถึง 24 ธ.ค. 2558 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - นางสาวนัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
3 ธ.ค. 2558 ถึง 3 ธ.ค. 2558 60,000 60,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสานสัมพันธ์วันสถาปนาโรงเรียน - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางอรอุมา เสือนาค
27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 136,600 127,000 92.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน - นางสาวสุกาญดา คงสมรส 14 มี.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2559 95,000 95,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - นายศุภชัย สมนวล 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 47,350 47,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์ นานาชาติประจำปี 2559” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี 2 ก.ค. 2559 ถึง 3 ก.ค. 2559 6,340 6,340 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ป.1-3 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 32,100 32,097 99.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายDay camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 33,150 33,150 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสู่การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวทรงศรี สารภูษิต 1 ธ.ค. 2558 ถึง 26 ก.พ. 2559 9,945 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา ปี 2559 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 23 พ.ค. 2559 ถึง 23 พ.ค. 2559 28,950 28,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net 58) - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 23 ก.พ. 2559 ถึง 26 ก.พ. 2559 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวนฤมล เสงี่ยม
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
20 มี.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559 95,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Trip for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 100,665 100,665 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
16 พ.ย. 2558 ถึง 5 ก.พ. 2559 5,000 5,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ - นางสาวศุภลักษณ์ ไมตรี 2 พ.ย. 2558 ถึง 29 ก.ค. 2559 28,040 22,124 78.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๑๙” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ก.ค. 2559 ถึง 3 ก.ค. 2559 160,160 158,780 99.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp - นางอภิญญา ชัยกุล 30 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ค. 2559 9,954 9,954 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 9 ก.ค. 2559 ถึง 10 ก.ค. 2559 262,650 262,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day - Mrs.Suriyaporn Towanasoot, Mr. Forbes Smart 8 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 74,700 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ค่ายพักแรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 6 ก.พ. 2559 39,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 104,154 99.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นายนภนนต์ จุสมใจ 1 มิ.ย. 2559 ถึง 14 ก.ค. 2559 256,700 256,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม"ธรรมสัญจร"รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 6 ส.ค. 2559 ถึง 7 ส.ค. 2559 67,200 33,600 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม"ธรรมสัญจร"รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 6 ส.ค. 2559 ถึง 7 ส.ค. 2559 67,200 33,600 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลอยกระทงระดับประถมศึกษา 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 37,500 37,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันพ่อแห่งชาติระดับประถมศึกษา 4 ธ.ค. 2558 ถึง 4 ธ.ค. 2558 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at – Sampan Riverside, Nakorn Pathom - Miss Waraporn Poonsawat
- Mr. Christopher Kelbie
5 ก.ค. 2559 ถึง 5 ก.ค. 2559 75,708 75,708 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 105,120 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Day Camp at Safari World - Miss Deborah Anne Czap
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
16 ส.ค. 2559 ถึง 16 ส.ค. 2559 73,580 73,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล 22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้นำนักเรียน - อาจารย์ลักษณ์มงคล ถาวรณา 10 พ.ค. 2559 ถึง 12 พ.ค. 2560 123,730 123,730 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
21 พ.ค. 2559 ถึง 22 พ.ค. 2559 307,840 307,840 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
25 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 168,050 168,050 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 14 พ.ย. 2559 ถึง 14 พ.ย. 2559 49,900 49,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Street Basketball - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 27 มิ.ย. 2559 ถึง 12 ก.ค. 2559 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Learning Summer Courses for Preschool - นางสาวนัตยา ทองคง 28 มี.ค. 2559 ถึง 4 พ.ค. 2559 564,000 539,309 95.62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 ส.ค. 2559 ถึง 10 ส.ค. 2559 37,300 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 - นางสาวสุรตา หวานสนิท 27 มิ.ย. 2559 ถึง 28 ก.พ. 2560 2,730,000 2,500,000 91.58 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 ส.ค. 2559 ถึง 10 ส.ค. 2559 37,300 37,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทูตสะเต็มจุดประกายเส้นทางอาชีพ - ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 4 ก.ย. 2559 ถึง 4 ก.ย. 2559 96,271 96,271 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip P.4 - นายมงคล พลเยี่ยม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,450 18,350 99.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Science and Math National week - Mr.Antohy John
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
17 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 44,174 44,174 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Camp 2016 - Ms.Lennie V. Bacdayan 10 พ.ค. 2559 ถึง 18 พ.ค. 2559 212,160 173,205 81.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and school parent meeting - Ms. Lennie V. Bacdayan
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
26 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 31,710 21,601 68.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip ป.๓ - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 25 ส.ค. 2559 ถึง 25 ส.ค. 2559 12,480 7,800 62.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip and Class project for Primary 6 - Ms.Kronnika Purijitsin 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 17,500 17,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - อาจารย์ธิมาพร ปล่องทอง 25 ส.ค. 2559 ถึง 27 ส.ค. 2559 1,000 1,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 8 : นำพาสังคมและชุมชนให้พัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสาธิตจิตอาสา 29 ธ.ค. 2558 ถึง 29 ธ.ค. 2558 13,000 10,000 76.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 9 ก.ค. 2559 ถึง 10 ก.ค. 2559 262,650 262,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 104,154 99.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 105,120 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 9,900 9,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน - นายธราพงษ์ การกระโทก 24 มี.ค. 2560 ถึง 25 มี.ค. 2560 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip P.4 - นายมงคล พลเยี่ยม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,450 18,350 99.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น