ปีงบประมาณ 2559


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 10 : สร้างโอกาส และช่องทางในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบการเงิน และงบประมาณของโรงเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสร์ - คงศักดิ์ วัฒนโชติ 2 เม.ย. 2559 ถึง 3 เม.ย. 2559 54,800 62,800 114.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2559 - นางสาวจันทิมา กิจดี 1 เม.ย. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559 13,800 6,000 43.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น