ปีงบประมาณ 2564


มุมมองกลยุทธ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย
- นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
16 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 85,454 83,201 97.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Sam creative step2 - อ.อัตรวัฒน์ อาชีวะ 15 พ.ย. 2563 ถึง 16 พ.ย. 2563 175,800 151,966 86.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - อาจารย์มันทนา เมฆิยานนท์ และอาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง 3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 77,420 77,320 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 2/2563 - อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 30 พ.ย. 2563 ถึง 19 มี.ค. 2564 379,000 378,350 99.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT Success for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 30 ต.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2564 5,800 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 15 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 30,800 30,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 2 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 9,565 9,565 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานการให้บริการวิชาการและเข้าศึกษาดูงาน - นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชการ - อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 100,000 6,580 6.58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน - นางวรรธนา นันตาเขียน
- Ms. Kelly Leigh Scannell
2 พ.ย. 2563 ถึง 2 พ.ย. 2563 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Week - นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Halloween Day - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 ธ.ค. 2563 ถึง 16 ธ.ค. 2563 60,000 58,791 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 25 พ.ย. 2563 ถึง 25 พ.ย. 2563 191,475 180,845 94.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Children's day - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายตะวัน ชนะอุม
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 90,000 87,505 97.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 21 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 57,400 57,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 20 ก.พ. 2564 ถึง 21 ก.พ. 2564 427,400 427,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสุนทรภู่ - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 7 ธ.ค. 2563 ถึง 30 ธ.ค. 2563 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 15 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 30,800 30,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Morning Brief - นางสาวสุภิญญา เถาทอง 23 พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันภาษาไทยแห่งชาติ - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 1 ก.ค. 2564 ถึง 30 ก.ค. 2564 12,000 11,902 99.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Mother's Day Week - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 8,571 85.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 19 ธ.ค. 2563 ถึง 19 ธ.ค. 2563 30,000 29,405 98.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 65,000 29,230 44.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ช่วงที่ 1) - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นายสมภพ จันทร์เงิน
22 ก.พ. 2564 ถึง 24 ก.พ. 2564 3,600 3,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mrs. Marites Carreon
- Mr.Ting Fong Tsai
8 ก.พ. 2564 ถึง 5 มี.ค. 2564 1,700 450 26.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 15 ก.พ. 2564 ถึง 18 ก.พ. 2564 8,000 7,917 98.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 220,000 217,474 98.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 309,800 295,800 95.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 181,500 170,200 93.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Music Festival 2020 - นายมุรธา นามพลกรัง 13 มี.ค. 2564 ถึง 13 มี.ค. 2564 22,390 20,770 92.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2564 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 26 มิ.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2564 60,000 59,000 98.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 4 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 21 พ.ย. 2563 ถึง 22 พ.ย. 2563 24,600 24,270 98.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Sports Day - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี - นายฉลอง แสนโคก 8 ธ.ค. 2563 ถึง 9 ธ.ค. 2563 1,000,000 997,316 99.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2563 - นายมุรธา นามพลกรัง 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา 2563 - นายมุรธา นามพลกรัง 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - นายฉลอง แสนโคก 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 200,000 124,015 62.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการวันลอยกระทง - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 12 ต.ค. 2563 ถึง 12 ต.ค. 2563 31,700 29,240 92.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 2,000 1,700 85.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart 2 ธ.ค. 2563 ถึง 10 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 4 ธ.ค. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 21,800 21,350 97.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 27 พ.ย. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Moral and Ethics Enhancement - นายเสกสัน จันทร์สม 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 10,000 8,560 85.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์ 14 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 76,708 76,708 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1 - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
24 ก.พ. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 140,000 140,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสานสัมพันธ์ชั้น ป.6 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
27 มี.ค. 2564 ถึง 27 มี.ค. 2564 90,000 90,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สานสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 1 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 300,000 283,200 94.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 2 มิ.ย. 2564 ถึง 2 มิ.ย. 2564 27,000 25,500 94.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสุนทรภู่ - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ - น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2564 - นายรัฐพล กัลพล 23 ก.ค. 2564 ถึง 23 ก.ค. 2564 18,500 14,460 78.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางระพิน ชูชื่น
- นางสาวพัดชา กวางทอง
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
29 ก.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 70,000 40,100 57.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 11 ส.ค. 2564 ถึง 11 ส.ค. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการวันลอยกระทง - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 3,000 3,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 12 ต.ค. 2563 ถึง 12 ต.ค. 2563 31,700 29,240 92.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 116,000 107,889 93.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ English is Fun Using Art Activities 1/2020 - ดร. มนัส จอมปรุ
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
10 ต.ค. 2563 ถึง 6 ธ.ค. 2563 237,770 237,770 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 4 ธ.ค. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 21,800 21,350 97.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2563 - นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย 8 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 140,000 140,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 - นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์ 2 มิ.ย. 2564 ถึง 2 มิ.ย. 2564 27,000 25,500 94.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสุนทรภู่ - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มิติคุณภาพการบริการ กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
31 มี.ค. 2564 ถึง 1 เม.ย. 2564 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ โครงการรักการอ่าน - นางพรพราว ทองจรูญ
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาวนัตยา ทองคง
1 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 1,500 1,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 795,000 44.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 15 ต.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 21 : สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” The Adventure at Khao Kheow Open Zoo g.1 - Mrs.Suriyaporn, Miss Supranee Silaket 23 ธ.ค. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563 75,940 75,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 27 พ.ย. 2563 ถึง 27 พ.ย. 2563 95,040 88,800 93.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 5 ธ.ค. 2563 ถึง 5 ธ.ค. 2563 16,880 19,920 118.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp At Suanthai Grade 5 - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นายศุภชัย สมนวล
15 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 65,000 64,945 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 15 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 54,500 54,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 ธ.ค. 2563 ถึง 16 ธ.ค. 2563 60,000 58,791 97.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 25 พ.ย. 2563 ถึง 25 พ.ย. 2563 191,475 180,845 94.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางาสาวปวลี เสมอวงษ์
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
22 มี.ค. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 99,360 91,706 92.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.6 - นายประวีณ สุทธิสง่า 6 เม.ย. 2564 ถึง 9 เม.ย. 2564 308,360 287,940 93.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 21 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 57,400 57,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มิติการบริหารจัดการภายใน กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสุขภาพแและสานสัมพันธ์บุคลากร - ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- อ.ราชัย นาเจริญ
- อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
- อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
- อ.ฉลอง แสนโคก
- อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง
- อ.พีรพัฒน์ สามัญ
- คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- คุณสุกัญญา โพธิ์นาค
- คุณกันต์ดา ประสพผล
- คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
24 ธ.ค. 2563 ถึง 24 ธ.ค. 2563 103,050 82,642 80.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เตรียมความพร้อมเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” - นายราชัย นาเจริญ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 180,000 180,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดซื้อเกียรติบัตร - นางสาวเจติยา อุ่นกมล 23 มิ.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 - นายรัฐพล กัลพล 15 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 309,800 295,800 95.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 12 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 181,500 170,200 93.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 13 พ.ค. 2564 ถึง 13 พ.ค. 2564 6,559 6,559 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา - นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 9,360 9,360 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มิติการพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน Sports Day - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 20 ต.ค. 2563 ถึง 21 ต.ค. 2563 50,000 41,054 82.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
18 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 25,740 23,512 91.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2564 - นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
- นางบุญทิม ฐิตวร
23 พ.ค. 2564 ถึง 23 พ.ค. 2564 4,920 4,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นายราชัย นาเจริญ 22 พ.ค. 2564 ถึง 22 พ.ค. 2564 56,830 56,830 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 21 พ.ค. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2564 21,053 21,052 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 96.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- น.ส.ภิธรา จิรเตชะนนท์
- น.ส.เกษร ยั่งยืน
11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids - นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ 6 มี.ค. 2564 ถึง 6 มี.ค. 2564 8,560 8,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 91.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น